HerlufsholmKoret

Bestyrelse

Bestyrelsens arbejdsfordeling 2021-2022
Annette Christensen
• Sekretær – Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling
• Kontaktperson udadtil - også til offentlige myndigheder. Bl.a. Foreningsportalen og foreningsregistret
• Henvendelser fra kommende medlemmer
• Dropboxansvarlig
• Kontaktperson til Webmaster og ansvarlig for opdatering af hjemmeside

Bett Okholm
• Lede arbejdet i festudvalget
• Ansvarlig for fordeling af arbejdsopgaver ved festlige arrangementer
• Kontakt til Kildemarkscentret herunder invitationer.
• Kontakt til dirigent og pianist
• Konfliktløser
• Mundtlig information til koret

Jonna Fries
• Sekretær - Dagsordner + referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling
• Udsende sangliste efter hver koraften til orientering for fraværende og alle andre
• Intern orientering
• Kontaktperson til Danske Folkekor

Kirsten Sabroe Mønsted
Koncerter:
• Undersøger muligheder for koncerter – herunder Herlufsholm Kirke
• Materiale til PR-ansvarlig
• Kontakt til medvirkende ved vore koncerter
• Introduktion ved koncerterne
• Udformning af plakater og programmer
• Indkøb af gaver til koncerter
• Søger fondsmidler

Marianne Myrhøj
Kasserer
• Regnskab
• Ind- og udbetalinger
• Lønindberetning til FOF
Kontakt til FOF
Diverse lister
Afbud
Digital postkasse
Indkøb af blomster til fødselsdage m.m.

Susanne Østerbye
Ansvarlig for opslag på og opdatering af Facebook-side
Musikudvalget:
• Lede arbejdet i musikudvalget
• Nodelister og koncertlister

På skift
• Ansvarlig for større arrangementer, ture m.m. udpeges fra gang til gang
• Lede bestyrelsesmøderne
• Sørge for lokaler til arrangementer

Udenfor bestyrelsen:
Lisbeth Jensen: Tøjansvarlig                        Grete Dunk: Nodeansvarlig
Flemming Johansen: PR                               Lene Juul: Webansvarlig
                                                                                                       November 2021