HerlufsholmKoret

Bestyrelse

Bestyrelsens arbejdsfordeling efterår 2023

Annette Christensen
● Sekretær - Dagsordner og referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling
● Kontaktperson udadtil - også til offentlige myndigheder, bl.a.
foreningsportalen og foreningsregistret
● Henvendelser fra kommende medlemmer
● Dropboxansvarlig
● Kontaktperson til Webmaster og ansvarlig for opdatering af hjemmeside
● Udsende sangliste efter hver koraften til orientering for fraværende og alle andre
● Intern orientering
● Kontaktperson til Danske Folkekor

Bett Okholm
● Lede arbejdet i festudvalget
● Ansvarlig for fordeling af arbejdsopgaver ved festlige arrangementer
● Kontakt til Kildemarkscentret herunder invitationer
● Kontakt til dirigent og pianist
● Konfliktløser
● Mundtlig information til koret
● Materiale til PR-ansvarlig
● Introduktion ved koncerterne

Ellen Margrethe Lupnaav
● Lede arbejdet i musikudvalget
● Nodelister og koncertlister
● Indkøb af gaver til koncerter og fødselsdage
● Søger fondsmidler

Flemming Clausen
● Undersøger muligheder for koncerter – herunder Herlufsholm Kirke
● Kontakt til medvirkende ved vore koncerter
● Konfliktløser

Marianne Myrhøj
Kasserer
● Regnskab
● Ind- og udbetalinger
● Lønindberetning til FOF
● Kontakt til FOF
● Diverse lister
● Afbud
● Digital postkasse

På skift
● Ansvarlig for større arrangementer, ture m.m. udpeges fra gang til gang
● Lede bestyrelsesmøderne
● Sørge for lokaler til arrangementer

Udenfor bestyrelsen:
Lisbeth Jensen: Tøjansvarlig
Grete Dunk: Nodeansvarlig
Flemming Johansen: Pr
Lene Juul: Webansvarlig og ansvarlig for udformning af programmer

Ansvarlig for opslag på og opdatering af Facebook-side søges

August 2023