HerlufsholmKoret

Bestyrelse

Bestyrelsens arbejdsfordeling 2022
Annette Christensen
● Sekretær - Dagsordner og referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling
● Kontaktperson udadtil - også til offentlige myndigheder, bl.a.
   foreningsportalen og foreningsregistret
● Henvendelser fra kommende medlemmer
● Dropboxansvarlig
● Kontaktperson til Webmaster og ansvarlig for opdatering af hjemmeside
● Udsende sangliste efter hver koraften til orientering for fraværende og alle andre
● Intern orientering
● Kontaktperson til Danske Folkekor

Bett Okholm
Lede arbejdet i festudvalget
● Ansvarlig for fordeling af arbejdsopgaver ved festlige arrangementer
● Kontakt til Kildemarkscentret herunder invitationer
● Kontakt til dirigent og pianist
● Konfliktløser
● Mundtlig information til koret
● Materiale til PR-ansvarlig
● Introduktion ved koncerterne
 
Ellen Margrethe Lupnaav
Lede arbejdet i musikudvalget
● Nodelister og koncertlister
● Indkøb af gaver til koncerter og fødselsdage
● Søger fondsmidler

Flemming Clausen
Undersøger muligheder for koncerter – herunder Herlufsholm Kirke
● Kontakt til medvirkende ved vore koncerter
● Konfliktløser
 
Marianne Myrhøj
Kasserer
• Regnskab
• Ind- og udbetalinger
• Lønindberetning til FOF
Kontakt til FOF
Diverse lister
Afbud
Digital postkasse

På skift
• Ansvarlig for større arrangementer, ture m.m. udpeges fra gang til gang
• Lede bestyrelsesmøderne
• Sørge for lokaler til arrangementer

Udenfor bestyrelsen:
Lisbeth Jensen: Tøjansvarlig                        Grete Dunk: Nodeansvarlig
Flemming Johansen: PR                               Lene Juul: Webansvarlig
 
Ansvarlig for opslag på Facebook-side søges
Ansvarlig for udformning af programmer søges
                                                                                                       august 2023