HerlufsholmKoret

Herlufsholmkorets vedtægter

 

§1.

Stk.1. Foreningen Herlufsholmkoret

a. Foreningens navn er : Herlufsholmkoret

b. Foreningen tegnes af en kontaktperson og/eller kassereren.

c. Herlufsholmkorets hjemsted er kontaktpersonens adresse.

d. Herlufsholmkoret er tilsluttet landsforeningen Danske Folkekor.

Stk.2. Formål:

Herlufsholmkorets formål er:

a. at fremme interessen for en- og flerstemmig sang under hensyntagen til alsidigheden,

b. at afholde koncerter i ind- og udland, hvor resultatet af korets arbejde præsenteres.

§2.

Stk. 1. Medlemmer:

a. Som medlem kan optages sangere, der aktivt ønsker at arbejde med flerstemmig korsang.

Nye sangere aflægger stemmeprøve.

Stemmeprøve aflægges for dirigenten af hensyn til indplaceringen i koret og korets klang og sammensætning.

Dirigenten kan til enhver tid indkalde sangere til stemmeprøve.

b. I koret kan optages passive medlemmer.

Passive medlemmer og æresmedlemmer har adgang til korets aktiviteter, herunder generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

c. Medlemmer betaler kontingent, som vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Udmeldelse af koret:

a. Ethvert medlem af koret kan når som helst, til bestyrelsen, mundtligt eller skriftligt udmelde sig til udløbet af et ½-år. Der kan ved udmeldelsen ikke foretages refusion af kontingentbetalingen.

b. Aktive korsangere og hvilende medlemmer, som efter en periode à ind til 6 mdr. til bestyrelsen ikke har meddelt sig, betragtes som udmeldt af koret.

 § 3.

Stk 1. Aktiviteter.

a. Korets aktiviteter fastlægges af bestyrelsen efter medlemmernes ønsker og forslag.

b. Korets repertoire udarbejdes af musikudvalget. Kormedlemmer kan indlevere forslag hertil. Forslag afleveres skriftligt, evt. vedlagt nodemateriale.

c. Korets nodemateriale registreres og vedligeholdes af nodeudvalget.

§ 4.

Stk. 1. Korets ledelse og udvalg.

a) Bestyrelsen er ansvarlig for korets ledelse.

b) Bestyrelsen består af 5 personer samt en suppleant, der deltager i bestyrelsen dog uden stemmeret. Den valgte bestyrelse bestemmer selv, om de vil arbejde med en kollektiv ledelse eller udpege en formand.

c) Bestyrelsen konstituerer sig selv.

d) Afgår et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder bestyrelsessuppleanten som almindeligt bestyrelsesmedlem for den resterende periode.

e) Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

f) Bestyrelsen ansætter/afskediger korets dirigent.

g) Korets dirigent kan deltage i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

h) Musikudvalget vælges af generalforsamlingen. I udvalget indgår korets dirigent, et bestyrelsesmedlem (valgt af bestyrelsen) samt tre kormedlemmer.

i) Nodeudvalget vælges af generalforsamlingen. I udvalget indgår et bestyrelsesmedlem (valgt af bestyrelsen) samt to kormedlemmer.

j) Festudvalg vælges af generalforsamlingen og består af 3 medlemmer samt et bestyrelsesmedlem (valgt af bestyrelsen).

k) Bestyrelsen nedsætter midlertidige udvalg efter behov.

l) Udvalg refererer til bestyrelsen.

 

§ 5.

Stk. 1. Økonomi.

a. Bestyrelsen har rådighed over korets midler og økonomi til almindelig drift som aktiviteter, arrangementer og gaver.

b. Regnskabet revideres senest 15. september og i øvrigt når revisorerne ønsker det.

c. Regnskabet udleveres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

d. Korets regnskabsår er fra den 1. august til 31. juli.

 

§ 6.

Stk. 1. Generalforsamling.

a. Generalforsamlingen er korets øverste myndighed.

b. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i oktober måned, og indkaldes med 3 ugers varsel.

c. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Beretning ved bestyrelsen og dirigenten.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a. Bestyrelsen. På valg er:

b. Bestyrelsessuppleant. På valg er:

c. Revisor. På valg er:

d. Revisorsuppleant. På valg er:

e. Musikudvalg. På valg er:

f. Nodeudvalg. På valg er:

g. Festudvalg. På valg er:

h. PR-person. På valg er:

d. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage forinden. Forslaget udleveres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

e. Korets dirigent deltager i generalforsamlingen.

f. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3’s flertal og mindst halvdelen af medlemmerne til stede.

 

§ 7.

Stk. 1. Valg og vedtagelser.

a. I ulige år valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Hvert år:

valg af 1 bestyrelsessuppleant for et år

valg af 1 revisor for to år, 1 revisorsuppleant for et år

valg af 1 eller 2 udvalgsmedlemmer for 2 år

valg af 1 PR-person for et år

b. Bestyrelsesmedlemmer, revisor og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år, idet halvdelen vælges hvert andet år.

c. Valg og vedtagelser foretages ved almindeligt flertal.

d. Afstemning foretages skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.

 

§ 8.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling.

a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne forlanger det.

b. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel.

c. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

d. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

e. Ved en eventuel genindkaldelse er generalforsamlingen altid beslutningsdygtig.

 

§ 9.

Stk. 1. Herlufsholmkorets opløsning.

a. Foreningen Herlufsholmkoret kan kun opløses ved en beslutning truffet af en ekstraordinær generalforsamling.

b. Samme generalforsamling beslutter hvad foreningens midler skal anvendes til.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6. november 2013.

Tidligere vedtægter er vedtaget den 5. oktober 2011.