HerlufsholmKoret

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling på Kildemarkscentret
onsdag den 4. oktober 2023 kl. 20.30
 
1. Valg af ordstyrer.
Flemming Johansen blev valgt.

2. Beretning ved bestyrelsen.
Bett Okholm berettede på bestyrelsens vegne. Beretningen blev godkendt.
Beretning ved dirigenten. Dette punkt udgår i år, da vi har fået ny dirigent.

3. Regnskab ved kassereren.
Der er overskud på “Musikalske Forårsfornemmelser” pga. stort tilskud fra kommunen og salg af hjemmebagt kage.
I regnskabet for forårskoncerten er Pers og Phils honorarer ikke medregnet, da koncerten indgår i deres normale løn. Regningen fra Rønnebæksholm er ikke udspecificeret.
Regningen for fødselsdagsmiddagen er betalt efter regnskabsårets afslutning og kommer derfor først med på næste års regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Kontingentet uforandret.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag (herunder forslag fra bestyrelsen).
Ingen forslag.

6. Valg:
a. Bestyrelsen:
Marianne Myrhøj, Flemming Clausen, Ellen Margrethe Lupnaav, Bett Okholm, (Anne
Reuss), Annette Christensen
Suppleant - vakant.
På valg er Bett og Annette – som begge modtager genvalg. Anne er udtrådt af koret.
Der skal vælges 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt en suppleant for 1 år.
Bett og Annette genvælges. Aase Thorhauge vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Suppleant stadig vakant.

b. Revisorer:
(Kirsten Tvedebrink) og Peder Flansmose.
Kirsten er udtrådt af koret og er blevet afløst af suppleanten, Birgit Andersen, som
kan vælges til ny revisor.
Birgit vælges som revisor.

c. Revisorsuppleant:
Birgit Andersen har afløst Kirsten Tvedebrink som revisor, så der skal vælges ny suppleant.
Flemming Johansen vælges som revisorsuppleant.

d. Musikudvalget:
Aase Thorhauge, Grete Dunk og Hertha Johansen.
På valg er Grete, som er villig til genvalg.
Grete genvælges.

e. Nodeudvalget:
Grete Dunk, Lene Juul.
På valg er Grete, som er villig til genvalg.
Grete genvælges.

f. Festudvalget:
Ellen Margrethe Lupnaav, Peder Flansmose, Bett Okholm (fra bestyrelsen).
Ingen er på valg.

g. PR ansvarlig
Flemming Johansen, som er villig til genvalg.
Flemming genvælges.

7. Eventuelt.
Ingen forslag


Holløse 07.10.2023
Annette Christensen