HerlufsholmKoret

Orientering fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamling, Kildemarkscentret 3.oktober 2018. 

1. Flemming Johansen er ordstyrer.

2. Beretning ved bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning er tidligere udsendt til alle og godkendes uden kommentarer.

Beretning ved dirigenten.

Per Riis synes stemningen i koret er god og disciplinen rimelig. Generelt er koret blevet
bedre og det er dejligt, der stadig kan tiltrækkes nye sangere.

3. Regnskab ved kassereren.
Der er for første gang i længere tid et lille overskud (det vil så blive brugt til
bustransport til forårsudflugten 2019 til Koncerthuset.)

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forbliver uændret.
Vedrørende budgettet er der 3.500 i underskud

5. Indkomne forslag (herunder forslag fra bestyrelsen).
Ingen.

6. Valg:

a. Bestyrelsen:

Peder Flansmose, Marianne Myrhøj, Signe Holst, Kirsten Sabroe Mønsted,
Lene Juul, Jonna Fries.
På valg er Lene Juul (bestyrelsessuppleant), Kirsten Mønsted og
Jonna Fries. Alle er villige til genvalg og genvælges
Bestyrelsen fortsætter uændret.

b. Revisorer:

Birgit Overgård og Kirsten Tvedebrink.
På valg er Kirsten Tvedebirk, som er villig til genvalg og genvælges

c. Revisorsuppleant: Birgit Andersen –genvælges

d. Musikudvalget:

Åse Thorhauge, Lene Theil, og Gudrun Lykke Pedersen. Da Gudrun har meldt sig
ud af koret, skal der vælges en erstatning for det sidste år af hendes periode.
På valg er Åse, som gerne ser, at det melder sig nye kræfter til posten.
Grete Dunk vælges til at overtage sidste år af Gudruns post.
Åse genvælges.

e. Nodeudvalget:

Grete Dunk, Lene Juul, Erik Scheibel (IT medhjælper).
På valg er Lene som er villig til genvalg. Erik har meldt sig ud af koret, så
der skal findes en ny IT medhjælper.
Lene Juul genvælges.
Kjeld Holdt Jørgensen overtager arbejdet som web-master med at redigere korets hjemmeside. Bestyrelsen udtrykker en STOR tak for Eriks arbejde for Herlufsholmkoret

f. Festudvalget:

Bodil Jørgensen, Ellen Margrethe Lupnaav, Kjeld Jensen, Signe Holst (fra
bestyrelsen).
På valg er Bodil Jørgensen, som gerne ser, at der melder sig nye kræfter til
posten og Ellen Margrethe Lupnaav, som er villig til genvalg.
Karl Michael Ek vælges som erstatning for Bodil.
Ellen Margrethe genvælges.

g. PR-ansvarlig:
Flemming Johansen som er på valg. Flemming er villig til genvalg
Flemming genvælges.

7. Eventuelt - herunder valg af øl mand.

Povl Erik Sonnenborg vælges til øl mand.

Jens Jacobsen (ny tenor) demonstrerer en skammel, der kan købes som samlesæt, kan klappes sammen og er dermed nem at transportere.

Liste til samtykke af adresseliste rundsendes.
Jonna meddeler, at besøget i Koncerthuset næste år er på plads
idet der er reserveret billetter til alle tilmeldte, bestilt frokost og rundvisning.
Betaling skal være DR i hænde første uge i januar, og der vil derfor komme en
invitation med deadline for individuel betaling i december måned.
Næstved 7.10.2018
Jonna V. Fries