HerlufsholmKoret

Ældre dagsordner og referater

 
                            Referat af generalforsamling

                           onsdag den 30.september 2015 Festsalen, Kildemarkscentret.

1. Valg af ordstyrer.

Flemming Johansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2.Beretning ved bestyrelsen.

Grete Dunkberettede om korets samarbejde udadtil.   

”I den forløbne sæson har vi haft glæde og gavn af Danske Folkekor. Flere af vore sangere har deltaget i diverse stævner, og bestyrelsen har været repræsenteret ved Danske Folkekors repræsentantskabsmøde og ved Sjællandske Folkekors årsmøde.

Vi har samarbejdet med de øvrige kor i Næstved om Grundtvigs fødselsdag på Rønnebæksholm i september.

Samarbejdet med Kildemarkscentret har omfattet julearrangement.

Der er p.t. 2 grupper, der fungerer som sangervenner for 2 af beboelserne, men huset vil gerne have en gruppe mere. ”Dette foranlediger, at der sendes en seddel rund og 4 melder sig til at danne en ekstra gruppe.

Povl Erik Sonnenborg: ”Bestyrelsen har gennem det sidste år fortsat haft kollektiv ledelse. Arbejdsopgaverne har været fordelt, som det fremgår af korets hjemmeside. Vi har hver vores ansvarsområde.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden og det er bestyrelsens opfattelse at vi har fungeret som et godt team, der har fået løst opgaverne. ”

Peder Flansmose berettede om korets aktiviteter.

"Korets aktiviteter er centreret om vore onsdagsaftner på Kildemarkscentreret. I efteråret var det med Anders ved klaveret, men han havde ikke tid mere efter at han er skiftet til Fuglebjerg Kirke. Efter jul fik vi Palle Jespersen til at hjælpe os på klaveret – en stor gevinst for koret. I spidsen for koret havde vi selvfølgelig Per.

Som nævnt startede vi sæsonen med at deltage i fødselsdagsarrangementet for Grundtvig på Rønnebæksholm den 7. september. Det blev et beskedent arrangement rent sangmæssigt, og der manglede organisation på andre punkter.

7. december julekoncert i Tystrup Kirkemed Henrik Pind Hansen, organist i Kvislemark, til at ledsage os. Anders var solist.

14. december julekoncert i Herlufsholm Kirke med Ringstedblæserne – en gruppe på 4 messingblæsere, som fyldte kirkerummet med dejlig musik. De mange tilhørere fik en god aften.

21. december julearrangement på Kildemarkscentret for beboere med pårørende.

I foråret samarbejde med Køgekoret, som startede med en inspirationsdag 24.januar. De havde hyret en spændende russisk født kvinde Tatiana og hun kunne fyre op under os! Det blev en spændende dag. 24. marts endnu et samarbejde med Køgekoret. Først holdt vi en fælles koncert om eftermiddagen og om aftenen en særdeles hyggelig fest Ikke mindst var der nogle af vore damer, der viste andre sider af deres talenter frem.

Søndag den 1. marts en fin fællesudflugt med bus til Operaen, hvor vi først fik rundvisning og senere overværede Mozarts opera Tryllefløjten. Dagen sluttede med middag i Nyhavn. En dejlig dag med fin tilslutning!   

Endnu et arrangement kom på benene takket være Birgit Overgaard, som havde formået domorganist Henrik Skærbæk Jespersen fra Haderslev til at komme og arbejde med os lørdag den 11 april. Det var virkelig en korspecialist, der her tog os i skole. En særdeles givtig dag.

Sæsonen skulle selvfølgelig afsluttes med koncert. Denne blev afholdt onsdag d.6.maj i Herskabsstalden på Rønnebæksholm. Imellem vor to afdelinger fik vi et indslag af 4 unge fløjtenister. Salen var godt fyldt op og stemningen var fin.

Efterfølgende gik vi ovenpå og fik et fin let traktement og dermed også en hyggelig afslutningen på sæsonen. ”

Beretning ved dirigenten. 

Per Riis siger han er rimeligt tilfreds med os, men efterlyser at tilslutningen bliver større til fællesarrangementerne, og at man ikke melder fra i sidste øjeblik. (Bedre organiseret og mere bindende tilslutning).3.Regnskab ved kasseren.

Marianne Myrhøj kommenterer kort det fremsendte regnskab som godkendes. enkelt spørgsmål fra Birthe Jepsen om, hvorfor kassebeholdningen er så stor. Marianne henviser til bl.a. det budgetterede underskud på 10.000kr.

4.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Kontingentet for passive medlemmer er 125 kr. årligt

Fremover vil der kun være en kontingent sats for aktive medlemmer på 950 kr. årligt.

5.Indkomne forslag.

Flemming Clausen spørger om vi ikke det kunne være hyggeligt med et besøg af koret fra Ballenstedt

Hertha Johansen svarer at hun har forstået at koret er ved at smuldre, og at alle er ældre og ikke har energi til at rejse. Så det er ikke aktuelt.

Grete Dunk spørger hvor mange der ville have lyst til evt. at have andre kormedlemmer boende. Ved håndsoprækning ca. 18.

Kjeld Jørgensen vil gerne vide, hvad der kan gøres for at få flere nye sangere til koret.

Bestyrelsen har omdelt flyers mange steder, men det har til nu ikke givet så meget.

Et af de største problemer er nok at der er rigtig mange andre amatørkor i Næstved området.

Kate Langhoff foreslår at vi får Benny Andersens fødselsdagssang for voksne i Paratmappen og afsynger den når dagene fejres – det vedtages og vi prøvede så godt vi kunne uden tekst. Ligeledes forslag om at vi synger noget muntert og noget vi kan den sidste halve time inden vi går hjem. Per svarer at det nok ikke kan lade sig gøre, da vi ikke har for meget øve tid i forvejen.

6. Valg.

a. +b. Bestyrelsen: Peter Flansmose, Marianne Myrhøj, Povl Erik Sonnenborg, Grete Dunk, Jonna Fries, Connie Toft (suppleant). Peter, Marianne, og Connie blev genvalgt. Grete ønskede ikke genvalg, men vil gerne fortsætte med nodearbejdet. Grete takkes og roses for sit mangeårige  arbejde i bestyrelsen. I stedet valgtes Signe Holst.

c. Revisor: Birgit Overgaardvil gerne fortsætte                    d. RevisorsuppleantHans Christian Hansen holder pause i efteråret og ønsker ikke   

 genvalg. I stedet vælges Kirsten Mønsted. e. Musikudvalget:   Hans Christian Hansen og Kjeld Holdt ønsker ikke genvalg.

  I stedet vælges Lene Theil og Gudrun Lykke Pedersen.

f. Nodeudvalget:     Grete Dunk og Lene Juul fortsætter. Erik Scheibel vil gerne fortsat hjælpe med it.

g. Festudvalget:      Kjeld Jensen vælges i stedet for Hans Christian Hansen. Bodil   Jørgensen, Ellen Margrethe Lupnaav og Connie Toft fortsætter.                     h. PR: Flemming Johansen genvælges.

7.Eventuelt.

Hertha Johansen har en hilsen med fra Birgit Overgaard om et evt. samarbejde med flygtninge.

Birgit Andersen takker Grete Dunk for hendes engagement i koret – Peder Flansmose supplerer.

Gudrun Lykke Pedersen nævner at hun tidligere er kommet med forslag om delfraktion i koret således at der er et fælles repertoire, en kirkelig del og en del med lettere repertoire.

Peder svarer, at koret ikke er stort nok til at dele. Der vil altid være nogle, der synes det vi synger er for simpelt og nogle for hvem det er svært.

  Angående Kildemarkcentrets fødselsdag d. 28 oktober:

     Vi møder kl 17.30 i almindelig påklædning og synger følgende:  Det var en lørdag aften, Min elskling…, Dejlig er jorden,   Fødselsdagssang,

   Herefter fortsætter vi vores øveaften i et andet lokal

Ordstyreren takker for god ro og orden og generalforsamlingen er hermed slut

                            Referent: Jonna Fries.    

          
Nestved, den 21. oktober201.4

Referat fra generalforsamling onsdag den L. oktober 2014 i Festsalen,
Kildemarkscentrel

Referat:

Pkt. l. Valg af ordstyrer.

Flemming Johansen blev valgt som ordstyrer.

Pkt 2. Beretning ved bestyrelsen.

Povl Erik Sonnenborg berettede om bestyrelsesarbejdet:

,"På generalforsamlingen sidste år blev korets vedtægter ændret til, at den valgte bestyrelse selv vælger,om den vil udpege en formand eller arbejde med en kollektiv ledelse. Den nuværend bestyrelse valgte at indgå i en kollektiv ledelse, hvor de forskellige arbejdsopgaver blev fordelt, som det fremgår af korets hjemmeside.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmsder, hvor det er bestyrelsens opfattelse, at den kollektive ledelse har fungeret

godt.A lle i bestyrelsehna r giort det bedstefo r, at ffi lsst opgavernep i en for alle tilfredsstillendem ide."

PederF lansmoseb erettedeo m koretsa ktiviteter:

Onsdagsaftnerni eK ildemarkscentremt edK arenS chouv ed klavereto g PerR iis i spidsen.

Korturent il Ungarnd erm itte aflysesp ga.m anglendeti lmelding.

Sporgeskemaundersogelsdeenr v, iste,a t derv ar begrrenseint teressefo r lengerer ejserm ens tor interessefo r

inspirationsdage.

Inspirationsdage1n8 .j anuarp i Musikskolenm edM eretheL ammertK shl Hansen.

JulekoncerterneH:e rlufsholmK irke 1l . decembemr edH olstedK irkes kor og AndersJ uhl.H erlufmagle

Kirke 12.d ecembeor gsi medA nders.J ulearrangemepnit Kildemarkscentrefot r beboerem edp arorende.

Forirskoncerteni Herskabsstaldepni Ronnebrksholm3 . maj medd e unget alenter" OlsensK yllinger" fra

Musikskoleno, g dene fterfslgendefe st.

GreteD unk berettedeo m koretsk ontakter:

DanskeF olkekor:V i harv rret reprrsenterevt ed DanskeF olkekorsr epresentantskabsmsodge v ed

SjellandskeF olkekorsf lrsmode.G ruppera f sangereh ar deltageti strevnera rrangereat f sivel

landsforeningesno mk redsenD. et giver ofte god inspiration.

FOF aftenskolenF: OF sorgerf or betalinga f dirigento g pianist,s amta nnoncei deresk ursusopslagV.i

oplevers amarbedje t gnidningsfrit.

KildemarkscentreVt:i har lokaletg ratisi moda t vrre en del af centeretsa ktivitetsplan- somv ores

julearrangemenht,v or vi har et fint samarbejdme edk antinedamenM. angeb eboereh ar brug for at blive

hjulpeth jem,d er er ikke personalen ok pAa fclelingernes,i fremoverb edess angernev& re behjelpelige.

Sangeftermiddagefnuen geredeik ke, sf,d et amangemenl[t stille sidstel r, hvoreftere n teamledesr elv

henvendtes ig, fordi et par afclelingesr avnedev ort bessg.V i har derfore tablere2t gupper d 4 sangeres, om

nu er Sangervennei rt o huse.V i kommers f,ledesp i dens ammea fclelinge n gango m mfuredent,il stor glrede

for sivel sangeres omb eboere.

Musiskek ontakter:H olstedkore-t i forbindelsem edj ulekoncerten2 013.M usikskoleni forbindelsem ed

ford.rskoncerteRns. nnebeksholm- forirskoncertenK. ogekorets omv i igenp lanlcggere t samarbejdme ed

nu til forflret.

Beretningernbel ev godkendt.

Beretning ved dirigenten.

PerR iis syntesaot 6retsk oncerterh avdev rret fine - specieltf orirskoncertenp i RonnebreksholmH.a n

konstateredea, t koret var skrumpeto g opfordredes angerneti l at msdeo p pe sangaftenerneM. en i det store

og hele var han tilfreds.

Hansb eretningb lev godkendt.

Pkt. 3. Regnskab ved kassertren.

Regnskabet var fremsendt pi forhind. Marianne Myrhoj kommenterede regnskabet og forklarede, at nir der

var to gange lokaleleje (arrangementer pf; Musikskolen) var det fordi regningen for sidste ir var forsinket og

derfor mitte med pi dette frrs regnskab.

HerBfter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 4. Fremlreggelse af budget og fastscttelse af kontingent.

Kassereren forklarede budgettet.

Det faldende medlemstal medfsrer underskud, derfor foreslis en forhojelse pi kr. 50 af kontingentet for

+60' erne, ovrige fastholdes.

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Gitte Bentsen foreslog at gare Lene Theils sang fra forarsfesten til korets slagsang. Bestyrelsens modforslag

var at gore den til tilbagevendende festsang. Dette blev vedtaget med Lene Theils billigelse, og hun lovede

ogsi at st6 for eventuelle opdateringer.

Bestyrelsen foreslog et ad hoc-udvalg nedsat med det formil at arrangere udflugt til f.eks. Operaen el. lign.

Udvalget blev nedsat med Peder Flansmose, Lene Juul, Hertha Johansen og Annette Christensen som

medlemmer.

Pkt. 6. Valg:

a. Bestyrelsen: Peder Flansmose, Marianne Myrhoj, Povl Erik Sonnenborg, Grete Dunk og

Annette Christensen. Pi valg var: Povl Erik og Annette. Povl Erik genopstillede og blev valgt.

Annette genopstillede ikke. I stedet blev Jonna Friis valgt.

b. Bestyrelsessuppleant Connie Toft genopstillede og blev valgt.

c. Revisorer: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink. Pi valg var: Kirsten, som blev genvalgt

d. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som blev genvalgt.

e. Musikudvalg: Poul Andersen, Aase Thorhauge og Hans Christian Hansen. I udvalget er ogsi

Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen). Pi valg var: Aase, der blev genvalgt. Desuden skulle

Poul Andersen erstattes, da han "holder pause". Kjeld Holdt Jorgensen blev valgt.

f. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. Bide

Inger-Marie og Kurt er udnfldt af koret, Lene Juul og Erik Scheibel blev valgt i stedet.

g. Festudvalg: Bodil Jorgensen, Hans Christian Hansen og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden

Connie Toft fra bestyrelsen. Pf, valg var: Bodil og Ellen Margrethe, som begge blev genvalgt.

h. PR-person: Flemming Johansen, som blev genvalgt.

Pkt. 7. Eventuelt.

Kjeld Holdt Jorgensen blev valgt som slmand.

Gitte Bentsen tilbod sin hjrelpende hend, nir det behsves.

Lene Theil spurgte til manglende noder pi nettet. Flemming Johansen lovede, at det ville blive bragt i orden.

Ellen Margrethe Lupnaav spurgtet il Bornholm-arrangementet.P eder Flansmoses varede,a t da det finder

sted i Kr. Himmelfartsferien er det for svert at stille med et sangbart kor.

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvorpf, Peder Flansmose

takkede ordstYreren'

9-.., d ,zz,/ ,/

ReferenAt: nnetteC hristensen

  Holløse 24. september 2014

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. september 2014 hos Annette.

Til stede: Povl Erik, Peder, Marianne, Grete, Connie, Annette

Dagsorden:
Annette er mødeleder
Referat fra sidste b-møde 5. august
Orientering fra musik-, node- og festudvalg
Kassereren orienterer
Orientering fra kontaktpersoner: Peder og Annette
Evaluering af ”Korevent” 7. september på Rønnebæksholm
Kommende sæson:
Inspirationsdag i Køge, 24. januar
Fælles forårskoncert i Køge? – dato?
Forårskoncert 2015 – 6., 9. eller 20. maj? - bestilling af lokale
Korrejse?
Generalforsamling i oktober.
Hvem aflægger beretning?
Forslag til nyt bestyrelsesmedlem/suppleant. Hvem spørger?
Udvalgsmedlemmer på valg: (Musik: ?, Aase. Node: ?. Fest: Bodil, Ellen Margrethe.)
Har bestyrelsen andre forslag til generalforsamlingen?
Julekoncerter:
Tystrup Kirke: Pianist? PR til kirkebladet
Herlufsholm Kirke: Børnekor/Musikskolen/Ringsted Blæserne?
Mærkedage
Næste b-møde
Eventuelt
Annette

REFERAT:

Ad 1.       Annette bød velkommen

Ad 2.       Godkendt 

Ad 3.       Intet nyt fra udvalgeneAd 4.       Marianne arbejder på stoleopstillerlisten. Da vi er blevet færre medlemmer, bliver det nødvendigt med en ekstra ”arbejdsaften” til hver.
 For at samle herrestemmerne enedes man om en ny opstilling, som Peder laver sedler til.

Ad 5.       Peder fortalte, at Per som sædvanlig holder fri i uge 41 og at han (Per) ikke mente, at Anders behøver at komme førend til oktober. Peder spørger Anders, om det er ok med ham.

De ”nye” herrer, der havde meldt sig som interesserede, er ikke dukket op – Peder kontakter dem.

 Annette havde ikke noget nyt.

Ad 6.       Vi havde en hyggelig picnic i parken inden selve arrangementet, men selve ”koreventet” var ALT for kort, ligesom flere af de udlovede ”events” ikke blev opfyldt. Grete havde hørt fra publikum, at det havde været en ”flad” fornemmelse. Hvis vi skal deltage i et lignende arrangement næste år, skal det være mere konkret, og der skal være meget mere musik. Peder fortæller Thomas og Dina om vor (og publikums) frustration.

Ad 7. Inspirationsdagen bliver på Søndre Skole i Køge.

Den fælles forårskoncert bliver med efterfølgende spisning og finder sted den 21. marts på Askovskolen i Køge.

Hvis vores egen forårskoncert igen i år skal være i Rønnebæksholms regi, har de naturligvis også indflydelse på datoen. Peder taler med Thomas. Vores førsteprioritet er onsdag den 6. maj, andenprioritet søndag den 9. maj. Da vi allerede har været til fest i Køge, holder vi en mindre efter denne koncert, f.eks. med smørrebrød. Øl/vin købes hos Rønnebæksholm.

Der foreslås nedsat et udvalg til at arrangere f.eks. en operatur. Peder + Annette melder sig frivilligt.

Ad 8.       Da vi trænger til at få taget nye billeder, bedes koret møde op i sort (tørklæder og slips udleveres).

 Hans Christian foreslås som ordstyrer – Peder spørger ham.
Grete foreslog, at beretning aflægges af flere, da vi jo har en kollektiv ledelse. Alle syntes at det var en fremragende idé, og man kom frem til følgende: 1)Povl Erik beretter om bestyrelsesarbejdet og hvordan det har fungeret med en kollektiv ledelse. 2) Peder fortæller om årets aktiviteter og 3) Grete tager sig af beretningen om korets kontakter.
Connie stiller op som nyt b-medlem. Derudover fandt bestyrelsen frem til 3 kandidater, som hhv. Grete, Marianne og Povl Erik spørger.
Kjeld vil gerne stille op til musikudvalget.  Man fandt frem til et par kandidater til nodeudvalget, som Grete spørger. Ligeledes kontakter Grete det fhv. udvalgsmedlem Kurt vedr. hans arbejde for udvalget.
Gitte har foreslået festsangen fra forårskoncerten som slagsang. Bestyrelsen foreslår den som tilbagevendende festsang.

Nedsættelse af ovennævnte operatursudvalg.

Kontingentet foreslås forhøjet til kr. 900/årligt for +60’erne pga. det faldende medlemstal. Prisen for de ”unge” fastholdes.

Ad 9.      
Pianist: Henrik Pind Hansen. Peder spørger Anders, om han kunne tænke sig at være solist. Povl Erik skriver PR til kirkebladet.
Povl Erik henvender sig direkte til Birgit – hvis ikke hun er interesseret spørger Marianne Ringsted Blæserne, alternativet hertil er Musikskolen.

Ad 10.     Gudrun ved kaffeaften i november. Helen, som p.t. er passivt medlem får en buket.

Ad 11.     27. oktober hos Connie.

Ad 12.     Intet. 

Referent: Annette
Efterskrift:

Ad 8.             Christian kan ikke, så ingen fotografering denne gang.

                     Hans Christian er ikke til stede, så det bliver Flemming J. i stedet.

Til stede: Povl Erik, Peder, Marianne, Grete, Connie, Annette
Dagsorden:

Marianne er mødeleder.

Referat fra sidste b-møde 20. januar

Orientering fra musik-, node- og festudvalg.

Kassereren orienterer.

Orientering fra kontaktpersoner: Peder og Annette

DF-rep.møde 26/4 Middelfart

Forårskoncerten 3. maj

Lokalet - Arbejdsfordeling 

Program

Festmad

Spørgeskemaet – og hvad deraf følger…

Næste sæson.

Hvad gør vi for at få nogle nye (og yngre!) medlemmer

Skal vi ind og have fat på de enkelte grupper og måske teste nogle sangere??

Dropbox.

Mærkedage

Næste b-møde

Eventuelt

REFERAT:

Ad 1.       Marianne bød velkommen

Ad 2.       Godkendt

Ad 3.       Povl Erik meddelte, at der var musikudvalgsmøde vedr. repertoiret til   forårskoncerten følgende onsdag.

Grete henstillede til musikudvalget, at de, af hensyn til evt. nodeindkøb, havde efterårsrepertoiret parat ved sæsonstart og foreslog, at hæftet ”Lad det klinge”, som ofte bruges, kommer i ”Paratmappen”

Marianne foreslog næste kaffeaften at opfordre kormedlemmerne til at komme med repertoire-idéer. Det tager PE sig af.

Ad 4.       Marianne fortalte, at hun stadig ikke havde fået kontonr. til Holstedkoret. PE sørger personligt for betalingen.
112 af sæsonens 165 bestilte timer er brugt.

Ad 5.       Annette havde rundsendt indkaldelse til DF-rep.møde 26/4 i Middelfart – Grete deltager. Mødet omtales også ved næste kaffeaften (koret betaler transport).

Peder fortalte, at Birgit Overgaard havde spurgt, om vi ville være med til at indstille Næstved Kommune til ”Årets AmatørKulturKommune” – man enedes om ikke fra korets side at gå ind i dette.

Ad 6.       Koncert:

Peder: Flemming har lavet en PR-skrivelse, som er sendt til Rønnebæksholm. Ca. 1. april udsender Rønnebæksholm nyhedsbrev med omtalen til ”vennerne”, og 22. april udsender de pressemeddelelse.

Peder spørger Aase + Peter, om de igen i år vil lave plakat + program. Peder forfatter en mail til kormedlemmerne beregnet til videresendelse. Til de passive medlemmer fremstiller Marianne en ”gavekortsbillet” samt en liste over samme til kassen. Annette laver en skrivelse med mødetid , påklædning, skamler osv. samt medbring service. Podieopbygningen blev diskuteret. Koret fylder formodentlig hele podiet. Connie og Peder tager ud og orienterer sig en af dagene. Salg af øl og vin: Rønnebæksholm. Eller er det muligt at medbringe? Peder spørger. Vi kan stå for billetsalget.

Peder aftaler honorar med Per. ”Olsens Kyllinger” betales af os. HC spørges om, hvad de skal have.

Grete bestiller blomsterbuketter til Per, Anders og ”Kyllingernes” leder, samt aftaler blomsterarrangementer med Jette.

HC spørges om han vil være konferencier (flaske). Formodentlig byder Rønnebæksholm velkommen. Peder afslutter og takker Rønnebæksholm.

Fest:
Festudvalget møder ca. 1 time før og gør lokalet klar. Mad – Hannes Herligheder. Connie kontakter HH ang. tilbud. Peder + Connie får instruktion i kaffemaskine. Blomsterpynt – Grete spørger Jette, om hun kan skaffe. Underholdning: kurve m. drikkelse/snacks + opgave (v. HC) underholdningsudvalg: HC + Grete.

 

Ad 7. Peder havde sammenfattet svarene på spørgeskemaet. Sammenfatningen rundsendes. Povl Erik kommenterer næste kaffeaften. Konklusion: 1-dagsarrangementer foretrækkes. Rejsefondsmidler kan bruges til bus, hvis der er nok deltagere.

Det blev vedtaget at arbejde på at arrangere en kortur til opførelsen af The Armed Man. Selvbetaling af koncertbillet, evt. tilskud til bus.

Andre emner: Næste år er der Carl Nielsen-jubilæum på Fyn. Også i 2015 indvies Operahuset i Ålborg. Landstævnet 2017 finder sted i Silkeborg.

Ad 8.       Diverse tiltag blev drøftet, men ingen nye vedtaget.

Inspirationsdag sammen med Køge Folkekor - i prioriteret rækkefølge – 24/1, 31/1 eller 17/1. Peder taler med Køges formand.

Ad 9.       Dropboxen er i funktion.

Ad 10.     Kirsten T (Marianne), Per (Peder).

Ad 11.     Om nødvendigt hos Annette 22/4 – ellers efter sommerferien.

Ad 12.     Intet.

Referent: Annette


Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag d. 24. marts kl. 19.00 hos Marianne, Helgesvej 6, Herlufmagle

Dagsorden:

1. Marianne er mødeleder.

2. Referat fra sidste b-møde 20. januar

3. Orientering fra musik-, node- og festudvalg.

4. Kassereren orienterer.

5. Orientering fra kontaktpersoner: Peder og Annette

 DF-rep.møde 26/4 Middelfart

6. Forårskoncerten 3. maj

• Lokalet - Arbejdsfordeling

• Program

• Festmad

7. Spørgeskemaet – og hvad deraf følger…

8. Næste sæson.

• Hvad gør vi for at få nogle nye (og yngre!) medlemmer

• Skal vi ind og have fat på de enkelte grupper og måske teste nogle sangere??

9. Dropbox.

10. Mærkedage

11. Næste b-møde

12. Eventuelt

Annette

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2014 hos Povl Erik, Maglegårdsvej 15, Næstved

Dagsorden:

1. Povl Erik er mødeleder og indleder.

2. Referat fra sidste b-møde 21. oktober.

3. Orientering fra musik-, node- og festudvalg.

4. Kassereren orienterer.

5. Orientering fra kontaktpersoner: Peder og Annette

6. Evaluering:

• Julekoncerterne

• Kildemarkscenter-arrangementet

• Inspirationsdagen 18. januar

• Bestyrelsesarbejdet hidtil

7. Arrangementer 2014

• Forårskoncert.

• Program?

• Arbejdsfordeling Rønnebæksholm/koret

• Fest?

• Julekoncerterne.

• Herlufsholm Kirke 10/12 - brev

• Tystrup 7/12

• + andre i 2015?

• Danske/Sjællandske Folkekor

• 15/3 Søren Birch i Hedehusene

• 4+5/10 The Armed Man

• 15+16/11 John Høybye i Korsør

• Kordag i Tivoli 31/5

8. Dropbox (Connie)

9. Ny version af ”Sangeftermiddagene på Kildemarkscentret” (Grete).

10. Planer / tanker for kommende sæson.

11. Mærkedage

12. Næste b-møde

13. Eventuelt

REFERAT:

Ad 1. Povl Erik bød velkommen

Ad 2. Godkendt – men det blev bemærket, at referatet ikke var kommet på hjemmesiden. Annette sørger for dette.

Ad. 3 Musikudvalget: plan for forårsrepertoiret er på vej.

Nodeudvalget: Grete er ved at rydde op i arkivet – noget bør kasseres. Det blev diskuteret, hvad vi kan gøre ved overflødige noder – findes der et centralt arkiv?

Festudvalget: der var stor ros til udvalgsmedlemmerne for deres arbejde i forbindelse med juleafslutningen!

Ad 4. Alt vedr. juleafslutningen er betalt. Marianne regner sammen hvad det har kostet. Da Marianne ikke har fået et kontonr., er Holsted Kirkes Kor endnu ikke blevet betalt.

Marianne foreslog, at mødevederlaget bliver hævet med kr. 50, der så også skal dække bestyrelsesmedlemmernes øgede kontorudgifter pga. flere arbejdsopgaver. Det blev vedtaget.

Vedr. inspirationsdagen er der søgt kr. 1.000 i støtte hos Folkekorene.

Ad 5. Peder: Da det går bedre i tenorgruppen, er der ikke fulgt op på problemerne. Der var enighed om, at tenorgruppen har løftet sig, men det er vigtigt, at svage sangere bliver placeret mellem et par stærke. Peder kontakter Per om at være ”obs” på tenorerne. Marianne kontakter Finn + Frode, der ikke er mødt op i år.

Karen var glad for, at Anders klarede koncerterne. Det blev besluttet at bede Anders også stå for koncerterne fremover. Peder kontakter ham og, hvis ikke Anders kan, Phillip.

Annette: Danske Folkekor havde opfordret til at reklamere for Operafestivalen i Ålborg. Arrangementet er nævnt i den folder, Folkekorene har udsendt, så det blev vedtaget ikke at gøre yderligere, når det er så langt borte. Hvis arrangementet havde fundet sted på Sjælland, havde det været mere aktuelt.

Kate havde spurgt til et korarrangement i Næstved, hvor My Fair Lady skulle stå på programmet. Annette havde googlet det og fundet ud af, at det er et arrangement for 5 af Næstveds kor. Vi er ikke blevet inviteret, og ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer havde hørt om det.

Ad 6. Julekoncerterne. Man syntes, at selvom koncerterne havde været virkeligt gode, var det ærgerligt at repertoiret var gamle gengangere. Indøvningen skal begynde straks efter sommerferien! For ikke at sidde og synge julesalmer i september kan man begynde med de mere ”neutrale” satser. Musikudvalget bedes styre dette. I Herlufmagle blev der ikke (som forventet) budt velkommen af en repræsentant for kirken. Heldigvis kunne Peder improvisere en velkomst! Husk næste gang at træffe aftale om hvem, der byder velkommen.

Kildemarkscentret. Grete fortalte, at der havde været mangel på ”kørestolechauffører” – det skal vi huske at skaffe på forhånd næste år. Ligeledes skal vi huske at gøre GOD plads til kørestolene foran de øvrige stolerækker. Grete havde haft store problemer med information vedr. indbydelserne til/fra de forskellige huse. Hun læste et brev op, hun havde skrevet ang. dette til Birgitte Ettrup. Connie fortalte, at Gitte Sonne står for aktivitetskalenderen for centeret – hun bør kontaktes næste år. Repertoiret bør bestå af ”de gode gamle” + fællessange.

Inspirationsdagen. Grete fik stor ros for arrangementet.

Bestyrelsesarbejdet. Der var enighed om, at det er gået ganske udmærket. Peder udtrykte sin lettelse over, at ansvaret var blevet uddelegeret.

Ad 7. Forårskoncert. Peder havde talt med Else Bruun på Rønnebæksholm. Vi er en del af Rønnebæksholms arrangementer, derfor har vi lokalet gratis. Max antal personer i Herskabsstalden er 150. Mødetiden bliver kl. 14.00, koncert kl. 16.00, derefter ”Afslutningsmiddag”. Det skal afklares, om vi eller Rønnebæksholm står for PR. Ang. øvrig optræden bedes Hans Christian om at kontakte Musikskolen, der skulle have en renæssance-inspireret gruppe. Det blev diskuteret hvilken effekt den (formodentlig) højere entré kunne have. Ansvar for koncerten: Peder, for fest: Connie.

Julekoncerterne. Herlufsholm – kirken er booket: generalprøve d. 3. dec., koncert d. 10. Birgit (Holsted Kirkes Kor og børnekor) havde haft besvær med at samle tilstrækkeligt med sangere, så vi beder ikke dem igen i år. Peder spørger Anders, om hans børnekor vil medvirke. Tystrup – koncert kl. 14. Peder undersøger, hvem der står for velkomsttalen. Julekoncerter 2015 planlægges i august.

Forår 2015. Per har spurgt, om vi ville medvirke ved Køge Folkekors koncert i Køge – det vil vi gerne. Povl Erik spørger Per, om vi evt. skal holde en fælles inspirationsdag igen.

Danske / Sjællandske Folkekors arrangementer på Sjælland tages med på vores aktivitetsoversigt.

Tivoli: Peder fortæller om arrangementet næste kaffeaften, samt om en 3-dages korfestival på Bornholm (samme tidspunkt), som han havde fået information om.

Ad 8. Connie fortalte om Dropbox, hvor vi kan opbevare og læse diverse papirer og informationer, som koret får. Det blev vedtaget, at hun opretter en Dropbox på korets vegne og ”inviterer” bestyrelsen som deltagere. Connie skal være administrator.

Ad 9. Grete fortalte om ”sangvennerne”, som Gitte har taget initiativ til. Der er ca. 4 pers./gruppe, som tilknyttes ét bestemt hus, og som ”tilkaldes” på husets initiativ. Der køres foreløbig et forsøg med et hus.

Ad 10. Selvom fremmødet til inspirationsdagen var lidt skuffende, fortsættes næste år.

For at forsøge at få nye medlemmer kunne vi prøve en ”hvervekampagne” – pga. det lidt lettere repertoire – måske i januar næste år. Et åbent-hus-arrangement kunne også forsøges.

Ad 11. Kjeld og Jens. Marianne står for det.

Ad 12. 24. marts hos Marianne

Referent Annette.

Efterskrift:

Ad 4. Juleafslutningen kom til at koste kr. 2.902,25.

Vi fik tilskuddet fra Folkekorene.

Ad 7. Anders medvirker gerne som pianist/organist, men hans børnekor er ikke klar.

Næstved, den 22. november 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 6. november 2013 i Festsalen, Kildemarkscentret.

Referat:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: Flemming Johansen blev valgt som ordstyrer.

Pkt. 2. Forslag til vedtægtsændringer.

Grete Dunk gennemgik og forklarede de fremsendte vedtægtsændringer, hvorefter der var en livlig debat.

Efter at ordstyreren havde konstateret, at der ikke var flere, der ville have ordet, gik man over til afstemning ved håndsoprækkelse, og vedtægtsændringen blev vedtaget med overvældende flertal.

Pkt. 3. Valg:

a. Som følge af vedtægtsændringen skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Peder Flansmose stillede op og blev valgt.

b. Revisorer: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink. På valg var: Birgit, som blev genvalgt

c. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som blev genvalgt.

d. Musikudvalg: Molla Riis, Poul Andersen, Aase Thorhauge. I udvalget er også Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen). På valg var Molla og Poul, som begge genopstillede. Desuden stillede Hans Christian Hansen op. Poul og Hans Christian blev valgt.

e. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. På valg var Kurt, som blev genvalgt.

f. Festudvalg: Bodil Jørgensen, Annette Scheibel og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden Annette Christensen fra bestyrelsen. På valg var Annette S., som ikke ønskede genvalg. I stedet stillede Hans Christian op og blev valgt.

g. PR-person: Flemming Johansen, som blev genvalgt.

Pkt. 4 Eventuelt:

Hans Christian blev genvalgt som ølmand.

Birgit O. spurgte om man ikke, af hensyn til de evt. fraværende, kunne udsende en mail med en liste over, hvad der var blevet sunget på øveaftenen. Det blev straks imødekommet - Annette C. sørger for dette.

Poul A. spurgte til nytårskoncerten på Københavns Rådhus. Marianne Myrhøj fortalte, at kun 7 havde meldt sig, så der ville ikke blive arrangeret fælles transport.

Herefter afsluttede ordstyreren den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Referent: Annette Christensen

Næstved, den 22. oktober 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. november 2013 kl. 21.00 i Festsalen, Kildemarkscentret.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer.

Pkt. 2. Forslag til vedtægtsændringer - se vedlagte.

Pkt. 6. Valg:

a. Hvis vedtægtsændringerne vedtages: valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem. Peder Flansmose stiller op.

b. Revisor: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink. På valg er: Birgit.

c. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som er på valg.

d. Musikudvalg: Molla Riis, Poul Andersen, Aase Thorhauge. På valg er: Molla og Poul. I udvalget er også Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen).

e. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. På valg er: Kurt.

f. Festudvalg: Bodil Jørgensen, Annette Scheibel og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden Annette Christensen fra bestyrelsen. På valg er: Annette S.

g. PR-person: Flemming Johansen, som er på valg..

Pkt. 7. Eventuelt.

Herunder valg af ølmand.

p.b.v.

Annette Christensen

Bemærk: Denne aften er selvfølgelig ”kaffeaften”!

Næstved, den 10. september 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 9. oktober 2013 kl. 20,30 i Festsalen, Kildemarkscentret.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer.

Pkt. 2. Beretning ved formanden.

Beretning ved dirigenten.

Pkt. 3. Regnskab ved kassereren.

Pkt. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Pkt. 6. Valg:

a. Bestyrelsen: Peder Flansmose, Marianne Myrhøj, Povl Erik Sonnenborg, Grete Dunk og Annette Christensen. På valg er: Marianne og Grete, som begge modtager genvalg.

På valg er også formanden, Peder Flansmose, som ikke modtager genvalg.

b. Bestyrelsessuppleant: Lisbet Jensen, som er på valg.

c. Revisor: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink På valg er: Birgit.

d. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som er på valg.

e. Musikudvalg: Molla Riis, Poul Andersen, Aase Thorhauge. På valg er: Molla og Poul. I udvalget er også Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen).

f. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. På valg er: Kurt.

g. Festudvalg: Bodil Jørgensen, Annette Scheibel og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden Annette Christensen fra bestyrelsen. På valg er: Annette S.

h. PR-person: Flemming Johansen, som er på valg.

Pkt. 7. Eventuelt.

Herunder valg af ølmand.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til næstformanden (Povl Erik Sonnenborg) senest onsdag den 25. september.

p.b.v.

Peder Flansmose

Formand

Bemærk: Denne aften er selvfølgelig ”kaffeaften”, dvs. der er ikke kaffeaften den 2. oktober!

 

Næstved, den 22. november 2013

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 6. november 2013 i Festsalen, Kildemarkscentret.

 

Referat:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: Flemming Johansen blev valgt som ordstyrer.

Pkt. 2. Forslag til vedtægtsændringer.

Grete Dunk gennemgik og forklarede de fremsendte vedtægtsændringer, hvorefter der var en livlig debat.

Efter at ordstyreren havde konstateret, at der ikke var flere, der ville have ordet, gik man over til afstemning ved håndsoprækkelse, og vedtægtsændringen blev vedtaget med overvældende flertal.

Pkt. 3. Valg:

a. Som følge af vedtægtsændringen skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Peder Flansmose stillede op og blev valgt.

b. Revisorer: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink. På valg var: Birgit, som blev genvalgt

c. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som blev genvalgt.

d. Musikudvalg: Molla Riis, Poul Andersen, Aase Thorhauge. I udvalget er også Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen). På valg var Molla og Poul, som begge genopstillede. Desuden stillede Hans Christian Hansen op. Poul og Hans Christian blev valgt.

e. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. På valg var Kurt, som blev genvalgt.

f. Festudvalg: Bodil Jørgensen, Annette Scheibel og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden Annette Christensen fra bestyrelsen. På valg var Annette S., som ikke ønskede genvalg. I stedet stillede Hans Christian op og blev valgt.

g. PR-person: Flemming Johansen, som blev genvalgt.

Pkt. 4 Eventuelt:

Hans Christian blev genvalgt som ølmand.

Birgit O. spurgte om man ikke, af hensyn til de evt. fraværende, kunne udsende en mail med en liste over, hvad der var blevet sunget på øveaftenen. Det blev straks imødekommet - Annette C. sørger for dette.

Poul A. spurgte til nytårskoncerten på Københavns Rådhus. Marianne Myrhøj fortalte, at kun 7 havde meldt sig, så der ville ikke blive arrangeret fælles transport.

Herefter afsluttede ordstyreren den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Referent: Annette Christensen

Næstved, den 22. oktober 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. november 2013 kl. 21.00 i Festsalen, Kildemarkscentret.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer.

Pkt. 2. Forslag til vedtægtsændringer - se vedlagte.

Pkt. 6. Valg:

a. Hvis vedtægtsændringerne vedtages: valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem. Peder Flansmose stiller op.

b. Revisor: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink. På valg er: Birgit.

c. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som er på valg.

d. Musikudvalg: Molla Riis, Poul Andersen, Aase Thorhauge. På valg er: Molla og Poul. I udvalget er også Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen).

e. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. På valg er: Kurt.

f. Festudvalg: Bodil Jørgensen, Annette Scheibel og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden Annette Christensen fra bestyrelsen. På valg er: Annette S.

g. PR-person: Flemming Johansen, som er på valg..

Pkt. 7. Eventuelt.

Herunder valg af ølmand.

p.b.v.

Annette Christensen

Bemærk: Denne aften er selvfølgelig ”kaffeaften”!

 

Næstved, den 10. september 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 onsdag den 9. oktober 2013 kl. 20,30 i Festsalen, Kildemarkscentret.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer.

Pkt. 2. Beretning ved formanden.

Beretning ved dirigenten.

Pkt. 3. Regnskab ved kassereren.

Pkt. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Pkt. 6. Valg:

a. Bestyrelsen: Peder Flansmose, Marianne Myrhøj, Povl Erik Sonnenborg, Grete Dunk og Annette Christensen. På valg er: Marianne og Grete, som begge modtager genvalg.

På valg er også formanden, Peder Flansmose, som ikke modtager genvalg.

b. Bestyrelsessuppleant: Lisbet Jensen, som er på valg.

c. Revisor: Birgit Overgaard og Kirsten Tvedebrink På valg er: Birgit.

d. Revisorsuppleant: Hans Christian Hansen, som er på valg.

e. Musikudvalg: Molla Riis, Poul Andersen, Aase Thorhauge. På valg er: Molla og Poul. I udvalget er også Per Riis og Povl Erik (fra bestyrelsen).

f. Nodeudvalg: Inger-Marie Markvardsen, Kurt Odborg samt Grete Dunk fra bestyrelsen. På valg er: Kurt.

g. Festudvalg: Bodil Jørgensen, Annette Scheibel og Ellen Margrethe Lupnaav, desuden Annette Christensen fra bestyrelsen. På valg er: Annette S.

h. PR-person: Flemming Johansen, som er på valg.

Pkt. 7. Eventuelt.

Herunder valg af ølmand.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til næstformanden (Povl Erik Sonnenborg) senest onsdag den 25. september.

p.b.v.

Peder Flansmose

Formand

Bemærk: Denne aften er selvfølgelig ”kaffeaften”, dvs. der er ikke kaffeaften den 2. oktober!

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 21. okt. kl. 19.00

Dagsorden:

1. Referat fra sidste b-møde 6. august

2. Formanden orienterer

3. Kassereren orienterer

4. Opfølgning på generalforsamling.

• Formandsproblemet?

• SKAL formanden være en aktiv sanger?

• Ny ledelsesstruktur? - skal formanden blot være en "kransekagefigur"?

• Uddelegering af ansvar?

• Konstituering af bestyrelsen:

• Næstformand 

• Sekretær

• Kasserer

• Musikudvalg

• Nodeudvalg

• Festudvalg

• Fordeling af diverse andre arbejdsopgaver / evt. ansvar

5. Ekstraordinær generalforsamling.

• Dato: 6. november (indkaldelse senest 2 uger før!)

• Dagsorden

• Valg til div. udvalg 

• Revisor: Birgit O. og Kirsten T. På valg er: Birgit.

• Revisorsuppleant: Hans Christian, som er på valg.

• Musikudvalg: Molla, Poul A., Aase og Povl Erik. På valg er: Molla og Poul.

• Nodeudvalg: Inger-Marie, Kurt samt Grete. På valg er: Kurt.

• Festudvalg: Bodil, Annette S, Ellen Margrethe og Annette C. På valg er: Annette S.

• PR-person: Flemming Johansen, som er på valg.

6. Julekoncerter.

• Herlufmagle Kirke 5/12? Program? Organist?

• Herlufsholm Kirke 11/12. Organist?

• Minijulekoncert på Kildemarkscentret 18/12 med julehygge. Karen!

7. Mærkedage

8. Næste b-møde

9. Eventuelt

REFERAT

Ad 1. Godkendt

Ad 2+3. Henholdsvis Peder og Marianne kunne fortælle, at ingen af de nye af forskellige årsager ville fortsætte i koret.

Ad 4. Både Grete og Povl Erik havde mailet forslag til løsning af problemet med en manglende formand. Povl Erik havde foreslået et forretningsudvalg og Grete vedtægtsændringer. Forslagene blev diskuteret, ligesom det blev diskuteret, om bestyrelsens arbejde ville fungere uden en tovholder, og hvordan forskellige myndigheder/banken ville reagere på, at der ikke er en ansvarlig formand.

Bestyrelsen enedes om, at forelægge den ekstraordinære generalforsamling et forslag til vedtægtsændring, der stort set svarer til Gretes forslag, hvilket medfører at der skal vælges et ekstra bestyrelsesmedlem. Peder ville gerne stille op som kandidat til posten som det ekstra bestyrelsesmedlem.

Der blev udarbejdet forslag til fordeling af arbejdsopgaver og ansvar under en (eventuel) ny bestyrelsesstruktur.

Ad 5. Annette udsender indkaldelsen.

Grete udarbejder forslaget til vedtægtsændringen.

Hvert bestyrelsesmedlem spørger "sit" udvalgsmedlem, om hun/han er interesseret i at fortsætte / spørger "nye".

Ad 6. Peder taler med Karen vedrørende akkompagnement.

Tidspunktet for koncerten i Herlufmagle: kl. 19.30. Peder kunne fortælle, at han har aftalt med præsten, at vi får 4.000 kr. for det.

Povl Erik sender materiale vedrørende koncerten til Birgit "Præst".

Marianne laver deltagerlister til de 3 koncerter.

Grete hænger plakater op på centeret vedr. juleafslutningen.

Ad 7. Ingen før næste år.

Ad 8. Minimøde efter generalforsamlingen.

Ad 9. Nytårskoncerten i København - der var ikke nok interesserede til at leje en bus - MEN fælles tilmelding kan arrangeres.

Referent Annette.

Referat fra bestyrelsesmøde 6. august 2013

Til stede: Peder, Povl Erik, Marianne, Lisbet, Grete og Annette.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste b-møde 9. april

2. Formanden orienterer

3. Kassereren orienterer

4. Evaluering af forårskoncerten + Karrebæk

5. Kommende sæson med start onsdag d. 4. september:

• Pianist

• Repertoiret til den kommende sæson. Noder.

• PR til den kommende sæson.

• Stoleopstilling

• Aktiviteter: Arbejdslørdag(e)?, stemmetræningsaftener?, eller ...?

• Forårskoncert 2014 - bestilling af lokale

• Korrejsen

6. Generalforsamling i oktober.

• Dato: 2. oktober (indkaldelse senest 3 uger før!)

• Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 1 suppleant (for 1 år) og 2 medlemmer (for 2 år). På valg er Marianne, Grete OG FORMANDEN!!!

• Kontingent

• Har bestyrelsen andre forslag til generalforsamlingen?

7. Julekoncerter.

• Herlufsholm Kirke 11/12. Er kirken bevilget? Holsted Kirkes pigekor?

• Minijulekoncert på Kildemarkscentret 18/12 med julehygge.

• Flere?

8. Mærkedage

9. Næste b-møde

10. Eventuelt

REFERAT:

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Peder foreslog at mindes Dan ved første koraften - det blev vedtaget.

Lokalelejen for forårskoncerten blev 710 kr.

Ad 3. Marianne havde udarbejdet et foreløbigt budgetforslag for sæsonen 2013/2014. En del poster er endnu usikre, men endeligt budgetforslag ventes at være færdigt til generalforsamlingen.

Hun fortalte, at lokalelejen for arbejdslørdagen endnu ikke er opkrævet. Takket være de tilskud formanden havde skaffet, har arbejdslørdagen indtil videre kun kostet os ca. 1.000 kr. Selvom juleafslutningen blev dyrere end forventet, er der ca. 13.000 kr. i overskud for sæsonen 12/13.

Ad 4. Karrebækkoncerten gik rigtig fint – godt program. Forårskoncertens program var derimod lidt tyndt med for meget gammelt materiale. Det har også tidligere været tilfældet, når der har været 2 koncerter med forskelligt program, at 2. koncert blev stedbarn. Musikudvalget bedes være opmærksom på dette.

Ad 5.

• En pianist SKAL findes. Marianne spørger organisten i Herlufmagle, Grete spørger Per, om han kender én, og Peder spørger Anders og musikskolen.

• Musikudvalget og nodeudvalget meddeler, at repertoire og noder er på plads. Der kommer nyt indhold i paratmappen.

• Peder har som sædvanlig skrevet teksten til FOF-kataloget, ligesom han mailer til ”gamle” sangere og i en pressemeddelelse skriver, at nye sangere er velkomne. I den forbindelse blev det slået fast, at evt. nye sangere SKAL til stemmeprøve hurtigst muligt. Sæsonstartskrivelse udsendes ca. uge 35.

• Marianne laver liste til stoleopstillingsturnus. Der er kommet flere anmodninger om faste pladser, derfor lægges der de første 2 aftener sedler på stolene med stemmegrupperingerne, hvorpå der 2. aften laves navneliste.

• Til en arbejdslørdag spørger Grete, som har oplevet hende, Merethe Lammert Køhl Hansen, som ledede Sjællandsstævnet i Holsted Kirke. Datoer i prioriteret rækkefølge: 25/1, 18/1, 1/2.

• Vedrørende stemmetræning holdes et ekstra minibestyrelsesmøde første koraften kl. 18 MED Per – Grete inviterer ham.

• Forårskoncerten 2014 holdes den 10. maj på Rønnebæksholm og indgår som en del af deres koncertprogram. Peder spørger til lokalet og konceptet.

• Peder har været i kontakt med rejsebureauet Musik – Land i Ungarn (www.musik-land.hu). De kan tilbyde 7 dg. med koncert(er), hotel, div. udflugter, mad m.m. for ca. kr. 5.000. Fly koster ca. kr. 2.000. Desværre har kun to flyselskaber – SAS og Norwegian – direkte fly, og SAS flyver på upraktiske tidspunkter, mens Norwegian endnu ikke har planer klar for maj 2014. Peder tjekker endnu en gang Norwegian + flyvninger med mellemlanding.

Ad 6.

• Datoen blev ændret til 9. oktober, derfor ændres også kaffeaftenen til denne dato.

• Forskellige formandsemner blev drøftet. Marianne og Grete genopstiller, ligesom Lisbet genopstiller som suppleant.

• Kontingentet fastholdes.

Ad 7.

• Herlufsholm Kirke er bevilget 4.+11.12. Poul Erik kontakter Holsted Pigekor.

• Annette spørger Gitte Walin (”Kantine-Bentes” afløser), om hun vil hjælpe, og hvad hun skal have for det.

• Marianne spørger Herlufmagle Kirke, om de er interesserede, Peder spørger Fuglebjerg og Vejlø, endvidere spørges Per, om han har nogle forslag.

Ad 8. 4 fejres første aften – ”same procedure as usual”.

Ad 9. Minimøde første koraften kl. 18. Næste aftales efter generalforsamlingen.

Ad 10. Gitte Walin har afløst Bente i kantinen. Annette ringer til hende og fortæller, hvornår vi starter, og hvornår vi IKKE er der.

Endvidere blev sangeftermiddagene diskuteret. Der har været manglende opbakning fra centerets side. Vi prøver at foreslå en anden form for ”husleje” f.eks. medvirken ved eventuelle fællessangsarrangementer i centeret. Annette kontakter centeret.

Referent: Annette

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013.

Til stede: Peder, Povl Erik, Marianne, Lisbet, Grete og Annette.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste b-møde 8. januar
2. Formanden orienterer
3. Kassereren orienterer
4. Evaluering af
• Arbejdslørdagen 2. marts
• Nordeakoncerten
5. Forårskoncerten 4. maj
• Lokale?
• Program
• Festmad
6. Evaluering af sangeftermiddagene på Kildemarkscentret.
7. Korrejse 2014.
8. Næste sæson. Er der ting, der skal ændres eller kører vi bare videre??
9. Mærkedage
10. Næste b-møde
11. Eventuelt

Referat:
Ad 1. Godkendt
Ad 2. Peder orienterede om diverse arrangementer, han havde fået mail-reklamer for. Man enedes om at nævne arrangementerne for koret. Ved Sjællandske Folkekors repræsentantskabsmøde er Gudrun blevet valgt som suppleant. Danske Folkekor holder rep.møde i Korsør d. 20. april – Grete deltager, flere opfordres næste sangaften.
Ad 3. Christian Schultze skal have 10.000 kr., regning for lokaleleje endnu ikke kommet, Køgekoret faktureres for deres andel inden koncerten evt. uden lokaleleje.
Ad 4. Arbejdslørdagen (2. marts) blev en fin dag! – men faldt dog desværre lidt for sent til at vi kan nå at bruge materialet til forårskoncerten.
Nordeakoncerten var en meget positiv oplevelse – men godt vi havde eget udstyr med – hallens havde ikke fungeret. Den lange ventetid blev brugt godt til det hyggelige samvær, vi ikke når meget af i hverdagen. Vi er ikke blevet betalt endnu, men Peder kontakter Nordea.
Ad 5. Karrebæk: mødetid kl. 18. Løn til Per som alm. sangaften, Anders spørges. For forårskoncerten får de for 3 timer hver.
Forårskoncerten.
Der har været tvivl om, hvorvidt lokalet på H. C. Andersens Vej var godkendt til tilstrækkeligt mange personer – det ER det.
Opstilling på gulvet med skamler. Peder spørger Køge, om de har skamler – campingvognstrin kan evt. bruges.
Koncert kl. 16 – mødetid kl. 13 – prøver til kl. 15 – medbragt kaffe.
Rækkefølge: gæster, os, fælles. Færdig ca. 17.30. Middag kl. 18.
Koncertentré: kr. 40.
PR / annoncer: Flemming J.
Plakat: Aase/Peter spørges.
Marianne spørger Jette, om hun vil lave blomsteropsatser.
Peder tjekker, om der er klaver.
FESTEN
Indbydelse: Annette.
Mad: Hannes Herligheder – Annette bestiller.
Peder opfordrer Køgekoret til at komme med underholdende indslag.
Festudvalget laver arbejdssedler, finder toastmaster og vin-vand-ølmand.
P.g.a. problemerne med at skaffe lokale i år, besluttedes det, at lokalet til næste års forårskoncert (Herskabsstalden, Rønnebæksholm) skal bestilles allerede før jul!
Ad 6. 2 gange (21/2 + 18/3) har sangerne måttet gå hjem med uforrettet sag, da der ingen beboere var at synge med p.g.a. andet arrangement i centeret! Evaluering sendes til centeret ved sæsonafslutning.
Ad. 7 Kirsten T. og hendes Christian + Birgit A. og Peder arbejder på sagen.
Ad. 8 Der er problemer i tenorgruppen – måske fordi det mere eller mindre forventes, at man kan de gamle sange, vi synger for tiden – men da der er en del nye tenorer, kniber det for dem. Peder tager en snak med dem ved lejlighed.
Peder spørger Per og Anders, om de vil fortsætte i næste sæson.
Ad. 9 Lisbet har sølvbryllup d. 30/4 – Marianne køber gave, Peder overrækker. Claus bliver 90 d. 9/5. Flemming C., der har kontakt med ham privat, bedes købe gave.
Ad. 10 Korstart 4/9. Næste b-møde 6/8 hos Lisbet.
Ad. 11 Nogle kormedlemmer har bedt om vejledning i brug af hjemmesiden – er der interesse for et kursus? Det undersøges om det evt. er teknisk muligt at holde det i øvelokalet.
Referent: Annette

Erik Scheibel